Editörün Seçimi Memur İcra Kesintisi Nasıl Yapılır?

Admin

Administrator
Yönetici
Süper Yönetici
#1
Kişilerin borçlanma, Kredi, Kredi kartı yada bir alış verişten kaynaklı ödenmeyen borçlardan dolayı yasal usullere göre bina edilecek işlem tesisi ile alacaklı çalışanın maaşına haciz koyabilir. Çalışan ister Devlet Memuru olsun İster Kamu İşçisi yada herhangi bir özel sektör çalışanı olsun İcra Müdürlüğünden gelen maaş kesintisini İşveren-Kurum işleme almak zorundadır.

İcra Nasıl Gelir?
Günümüzde en çok icra müdürlüğüne konu olan husus bankalar kaynaklı borçlardır yine vadesinde ödenmeyen senetlerde aynen icra konusu olabilir Yine Telefon, İnternet, TV Üyeliği gibi daha bir çok husus aynen ödenmeme durumunda icraya konu edilebilir. İcra İlk önce borçluya yedi gün yasal süre tanıyan varsa itiraz ile mal beyanı isteyen bir ödeme emri gönderir. Borçlu bu borca itiraz etmez yani borç kişiye aitse zaten itiraz etmez verilen süre içinde borcun tamamının ödenmesi ister ödeme olmaz ise yasal süre sonunda karar kesinleşir ve artık borçlunun hak ve alacaklarını kapsayacak şekilde cebri icra işlemi başlar bu arada taşınır taşınmaz mallar var ise onlara da satılamaz şerhi düşülür. (Taşınır Taşınmaz Malların Satışı Ayrıca Hazırlanılması Gereken Bir Durumdur) Borlunun SGK kaydından İşyeri Tespit edilip ilgili kuruma maaş 1/4 oranında kesinti yapılması yine ikramiye-ekders gibi alacaklara da haciz talep edebilir.

Çalışanın Maaşından İcra Kesintisi Yapma
İcra Müdürlüğünden kurum çalışanına gelen icra ilgili kişiye tebliğ edilir icranın kayıt altına alındığı tarih baz alınarak derhal işleme alınır Kamu personeli ise Kurum Bağlı Bulunduğu Saymanlığa Resmi Yazı ile kesinti miktarını İcra Müdürlüğü Yazısı ile birlikte ilk maaştan itibaren 1/4 oranında kesinti yapılacak tutarda belirtilerek bildirir. özel Sektör ise şirket-firma muhasebe birimine ilk maaş ödemesinde kesinti yapılacak şekilde planlanır. Konu Kesinti ay ve tutar belirtir şekilde İcra Müdürlüğüne yazısı ilgi tutularak cevap verilmesi gerekir.

Maaşın 1/4 Oranı Nasıl Hesaplanır?
Maaşlardan icra kesintisi 1/4 oranı ile sınırlı kalmak şartı ile yasa ile borçlu güvence altına bir nevi koruma altına alınmıştır çünkü hayatınıda iadame etmesi gerekir. oran hesaplaması ise maaş brütü veya ele geçen üzerinden 1/4 şeklinde uygulanamaz Kişinin net maaşından (ele geçen) bulunan Aile Yardımı, Asgari Geçim İndirimi ve Çocuk parası düşüldükten sonra kalan kısma 1/4 oranında kesinti yapılır.

Ekders ve İkramiye İcraya Kesilir mi?
İcra Müdürlüğünün ilgili haciz kararından Maaş ve İkramiye Ekders gibi alacaklarının da eklemesi belirtilmiş ise örneğin öğretmenin tüm ekdersi maaş 1/4 kesintiye ek olarak tamamı kesilir, yine emeklisi gelmiş ise bunun ikramiyesinin tamamı icraya konu edilecektir. Aksi durumda Kurum Amir sorumlular hakkında ceza davası açılabilir hatta borç tanzimi dahi söz konusu olabilir.


Maaşa Gelen İkinci İcra Ne Olacak
Çalışan kişiye ikinci icra gelmesi durumunda geldiği gün itibarı ile kayıt altına alınır çalışana tebliği edilir ve İlgili İcra Müdürlüğüne resmi yazı ile ilgili kişinin maaşında şu tutarda icra olduğu ikinci sıraya eklenmiş olum sırası geldiğinde kesinti yapılarak Müdürlüğünüz hesabına aktarılacaktır şeklinde bilgi verilir bu sıraya koyma olayı üçüncü ve devamında gelen tüm icralar da geçerli olacaktır. Kamu personeli ie Yine sıraya alındığı Saymanlığa resmi yazı ile bildirilecek ve KBS sistemine aynen işlenecektir. Özel Sektör ise Muhasebe birimi aracığı ile işlemleri takip edecektir.

Maaşta İcra Varken Diğer İcraları Kesme
Çalışanın maaşında icra varken başka bir icra kesintisi borçlu rızası olmadan yasal olarak mümkün değildir. Kişi Rızası ise İcra Müdürlüğüne muvafakat vermek ile mümkündür. Bazen borçlular diğer gelen icra borçlarına da İcra Müdürlüğü marifeti ile muvafakat verirler ancak bu durumda olan bir kesinti talebi icra olup olmadığına ve sırasına bakılmaksızın muvafakat ile belirlenen tutar aynen kesilir ve ilgili icra dosyası aktarılması sağlanır. Muvafakat hür irade ile İcra Memuru yada İcra Müdürü hazirun durumda iken verildiğinden iptal cayma vazgeçme yada kurumun uygulamama gibi bir durumu söz konusu değildir.

Maaş Sırasını Bekleyen İcranın Takipten Düşmesi
Birden fazla icrası bulunan kişilerin maaşına sıraya giren ve kesintisi bekleyen icralar bulunmaktadır ancak uzun süre bekleydiklerinden ve alacaklının dosyasını İcra Müdürlüğü nezdinde yenileme yapılmamasından dolayı dosya geri bırakılır bu durum borçtan ziyade dosyanın sırasını kaybetme riskini fazlasıyla oluşturur. Yine borçlu takipten düşmüş ve sırası yaklaşan maaş haczinin maaştan kesilmesine esas olma üzere def’ini isteyebilir ve takipten düşen maaş haczinin kesilmesi engelleyebilir. Ancak bunun için borçlunun ilgili icra dairesi başvurması ve iş yerine yazılı bir talep getirmesi gerekir.

Buna Esas olan “İİK’nun 83/2. maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre maaş üzerinde birden fazla haciz varsa sıraya konulur. Sırada önce olan haczin kesintisi bitmedikçe, sonraki haciz için kesintiye geçilemez. Öte yandan maaş alacağı menkul hükmünde olup, menkul haczine ilişkin hükümler uygulanır ve haciz icra zaptına yazıldığı anda konulmuş olur. Haciz tarihi itibariyle yürürlükte bulunan İİK’nun 106. maddesi uyarınca hacze konu olan maaştan kesinti yapılması 1 yıllık sürede istenilmelidir. Aksi halde aynı yasanın 110. maddesi uyarınca haciz kalkar.

Maaşta Nafaka Kesintisi varsa İcralar Ne Olur
Maaşta nafaka var ise gelen ilk icra işleme alınır yani nafaka kesintisi icraya engel değildir. Burada ayrılması gereken durum birikmiş ve icraya konu olmuş nafaka alacakları aynen mevcut maaş hacizleri gibi ilk sırada ise kesilir ancak mevcut bir icra kesintisi var ise sıraya girer.

Maaş Kesintisi Yapılan Personelin İşten Ayrılması
Çalışan kişinin işten ayrılması durumunda maaşında devam eden yada sırasını bekleyen tüm icralar için kurum ilgili İcra Müdürlüklerine yazılı oalrak personelin şu tarihte işten ayrıldığı-çıkarıldı şeklinde bilgi vermesi gerekir. Yine Tayin vb durumlarda bildirilmek zorundadır. Borçlunun vermiş olduğu bir Muvafakat var ise yine bildirimde bulunulması zorunludur.

Muvafakat Veren İşten Çıkarsa Ne Olur
Buna borçlu nazarı ile cevaplayalım kişi muvafakat verdi ancak belli bir süre sonra işten ayrıldı yada çıkarıldı Alacaklı veya avukatı borçluya ödeme devamı isteyemez Muvafakat maaştan verilmiştir maaş ortadan kalktığına göre muvafakat sona ermiş olur.